Promocje
Moduł PV  Q.CELLS 305W  Q.PEAK G4.1
Moduł PV Q.CELLS 305W Q.PEAK G4.1
894,60 zł 830,02 zł (194,84 €) 727,32 zł 674,81 zł (158,41 €)
szt.
Inwerter Hybrydowy SKYMAX HYBRID 3kW
Inwerter Hybrydowy SKYMAX HYBRID 3kW
5 430,00 zł 4 219,11 zł ($1,165.50) 4 414,63 zł 3 430,17 zł ($947.56)
szt.
Inwerter Fronius Symo 3.0-3M WLAN 2MPP
Inwerter Fronius Symo 3.0-3M WLAN 2MPP
5 646,00 zł 4 890,00 zł 4 590,24 zł 3 975,61 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Waluty
Pojęcie „mocy zainstalowanej elektrycznej” w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii i ustawy - Prawo energetyczne 0

Warszawa, 21 września 2016 r.
Informacja
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2016
w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej”
Mając na uwadze, sygnalizowane przez uczestników rynku, wątpliwości interpretacyjne
związane ze stosowaniem pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej, którym operują zarówno
przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r.
poz. 478, z późn. zm.), jak i przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), poniżej przedstawiamy stanowisko w przedmiotowej
kwestii.
Pod pojęciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii należy
rozumieć określoną przez producenta moc znamionową (rated power, nominal power)
urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa
fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach
tej jednostki (kW, MW).
Co istotne, mocy znamionowej urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej
(generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego) nie należy utożsamiać z mocą
np. turbiny wiatrowej czy hydrozespołu. Zdarza się bowiem, że moc np. turbiny wiatrowej czy
hydrozespołu, określona w ogólnej specyfikacji produktu (np. w danych eksploatacyjnych
/operating data/), nie odpowiada mocy znamionowej urządzenia służącego do wytwarzania
energii elektrycznej, którym jest generator, ogniwo fotowoltaiczne lub ogniwo paliwowe.
Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż producenci np. turbin wiatrowych mogą stosować
handlowe oznaczenia swoich wyrobów, lub charakteryzując ich parametry techniczne -
podawać zakres mocy, który - w zależności od parametrów elektrycznych wykorzystywanego
generatora (zastosowanych ogniw) czy też indywidualnej parametryzacji - jednostka ta może
osiągać.
Wartość mocy znamionowej musi zostać określona w sposób jednoznaczny przez producenta
danego urządzenia/generatora służącego do wytwarzania energii elektrycznej na tabliczce
znamionowej (lub w indywidualnych dokumentach wystawionych dla takiego urządzenia,
tj. dokumentach, na których podano oznaczenie producenta, rodzaj i typ oraz numer seryjny
urządzenia). Każdorazowa zmiana (fizyczna tj. zmiana elementów technicznych urządzenia,
wymiana komponentów lub wymiana całego zespołu generatora lub za pomocą
oprogramowania definiującego parametry pracy generatora, tj. parametryzacja generatora),
mająca wpływ na moc znamionową generatora (ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa
paliwowego) powinna zostać potwierdzona przez producenta danego urządzenia, względnie
inną osobę uprawnioną, wraz ze wskazaniem aktualnej wartości tej mocy (również na tabliczce
znamionowej danego urządzenia).
W konsekwencji należy podkreślić, że mocą zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego
źródła energii nie jest w szczególności:
 moc turbiny wiatrowej – w przypadku instalacji wykorzystujących energię wiatru,
 moc inwerterów (falowników) – w przypadku instalacji wykorzystujących energię
promieniowania słonecznego,
 moc silnika spalinowego – w przypadku instalacji spalających paliwa w postaci ciekłej
lub gazowej,
 moc turbiny wodnej,
 moc przyłączeniowa wynikająca z warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie
do sieci elektroenergetycznej, jak również
 moc osiągalna, maksymalna moc osiągalna, moc netto, moc osiągalna netto, moc
użyteczna, moc potencjalna, moc surowa oraz moc efektywna jednostki (np. turbiny
wiatrowej czy hydrozespołu) lub generatora.
W toku prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym procedur kontrolnych, Prezes
URE, w ramach kompetencji ustawowych, może żądać od wytwórcy energii elektrycznej
w instalacji odnawialnego źródła energii, przedłożenia wyjaśnień i dodatkowych dokumentów
potwierdzających wartość mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji. Stwierdzenie
jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie może skutkować negatywni konsekwencjami
prawnymi.
W tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na skutki nieprawidłowego określenia
przez wytwórcę mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii
w systemie aukcyjnym, w ramach którego moc zainstalowana elektryczna instalacji
odnawialnego źródła energii determinuje „koszyk aukcyjny” do którego może przystąpić dany
wytwórca eksploatujący określoną instalację, cenę referencyjną, a także wpływa na stopień
wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej danej instalacji.
Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, które mamy nadzieję, przybliżą zainteresowanym
istotę analizowanego zagadnienia problemowego.
Przykład 1
Wytwórca dokonuje modernizacji turbiny wiatrowej o dotychczasowej mocy 1,8 MW, w której
zainstalowano generator o mocy znamionowej 2,0 MW. Modernizacja polega na
zamontowaniu wydajniejszych urządzeń służących do przekazania mocy na wał generatora.
W wyniku modernizacji moc turbiny wzrosła i wynosi obecnie 1,9 MW. Nie dokonano jednak
żadnej ingerencji w generator (fizycznej ani w oprogramowaniu definiującym parametry jego
pracy). W analizowanym przypadku przeprowadzone zmiany optymalizacyjne nie miały
wpływu na moc zainstalowaną elektryczną instalacji (moc znamionową generatora), która
przed, jak i po modernizacji wynosi 2,0 MW.
Przykład 2
Wytwórca dokonuje zmiany technicznych elementów generatora (ewentualnie
parametryzacji generatora) o mocy znamionowej 1,7 MW zainstalowanego w turbinie
wiatrowej o mocy 1,8 MW. Zmiana polega na fizycznej wymianie elementów technicznych
generatora lub za pomocą oprogramowania definiującego parametry pracy generatora,
tj. parametryzacja generatora. W wyniku dokonanych zmian moc znamionowa elektryczna
generatora wzrosła do 1,75 MW, przy czym moc turbiny nie zmieniła się i w dalszym ciągu
wynosi 1,8 MW. W analizowanym przypadku przeprowadzone działania miały wpływ na
moc zainstalowaną elektryczną (moc znamionową generatora) instalacji odnawialnego
źródła energii, która wzrosła o 0,05 MW, co w przypadku wytwórców posiadających
koncesję (wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji) lub korzystających
z systemów wsparcia określonych ustawą - Prawo energetyczne lub ustawą o odnawialnych
źródłach energii, powoduje konieczność poinformowania Prezesa URE o aktualnej wartości
mocy zainstalowanej i zakresie przeprowadzonych prac, potwierdzonych dokumentami
wystawionymi przez producenta generatora.
Przykład 3
Wytwórca eksploatuje silnik spalinowy z generatorem o mocy znamionowej 0,8 MW i zleca
dokonanie parametryzacji tego generatora. W wyniku dokonanych zmian (za pomocą
oprogramowania definiującego parametry pracy generatora) moc znamionowa generatora
ulega trwałemu zmniejszeniu i wynosi obecnie 0,7 MW. W analizowanym przypadku
nastąpiła zmiana mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji (mocy znamionowej
generatora), co w przypadku wytwórców posiadających koncesję (wpis do rejestru
wytwórców energii w małej instalacji) lub korzystających z systemów wsparcia określonych
ustawą - Prawo energetyczne lub ustawą o odnawialnych źródłach energii, powoduje
konieczność poinformowania Prezesa URE o aktualnej wartości mocy zainstalowanej
i zakresie przeprowadzonych prac, potwierdzonych dokumentami wystawionymi przez
producenta generatora.
Przykład 4
Wytwórca eksploatuje elektrownię fotowoltaiczną złożoną ze 10000 ogniw fotowoltaicznych
o mocy znamionowej 200 W każde. Łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji
odnawialnego źródła energii wynosi 2,00 MW. Techniczne warunki przyłączenia wydane
przez operatora systemu dystrybucyjnego dla tej instalacji określiły moc przyłączeniową
wynoszącą 1,95 MW. Wytwórca zastosował inwertery umożliwiające pracę instalacji z mocą
maksymalną elektryczną 1,80 MW. W wyniku optymalizacji wykorzystania potencjału
wytwórczego, zmniejszono liczbę ogniw fotowoltaicznych do 9700 szt. Moc zainstalowana
elektryczna instalacji fotowoltaicznej spadła do 1,94 MW przy czym moc inwerterów nie
zmieniła się i wynosi 1,80 MW. W analizowanym przypadku przeprowadzone działania miały
wpływ na moc zainstalowaną elektryczną (moc znamionową ogniw fotowoltaicznych)
instalacji odnawialnego źródła energii, która spadła o 0,06 MW, co w przypadku wytwórców
posiadających koncesję (wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji) lub
korzystających z systemów wsparcia określonych ustawą - Prawo energetyczne lub ustawą
o odnawialnych źródłach energii, powoduje konieczność poinformowania Prezesa URE
o aktualnej wartości mocy zainstalowanej i zakresie przeprowadzonych prac.
Dodatkowo, kierując się brzmieniem art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, zgodnie
z którym uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej m.in. w zakresie
wytwarzania ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej powyżej 5 MW,
wyjaśniamy, że pod pojęciem mocy zainstalowanej cieplnej rozumie się określoną przez
producenta moc znamionową urządzeń służących do wytwarzania ciepła, tj. urządzeń,
w których następuje zamiana energii chemicznej paliwa na energię cieplną (takich jak kotły
czy silniki spalinowe), wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki
(kW, MW). Mocy znamionowej oznaczającej moc, jaką jest w stanie wyprodukować dane
urządzenie wytwórcze, nie należy utożsamiać z mocą nominalną zależną od wartości opałowej
paliwa wprowadzanego do tego urządzenia. Jednocześnie, nieuzasadnione jest podawanie
mocy zainstalowanej cieplnej ciepłowni lub elektrociepłowni jako mocy wymienników ciepła,
innych urządzeń niebędących urządzeniami służącymi do wytwarzania ciepła, czy też mocy
urządzeń służących do wytwarzania ciepła pomniejszonej o straty na sieci ciepłowniczej. Moc
wymienników ciepła może natomiast posłużyć do określenia mocy cieplnej osiągalnej.
Pojęcia objęte zakresem niniejszej Informacji zachowują tożsamość znaczeniową na etapie
wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, w tym w szczególności w toku postępowań administracyjnych w przedmiocie
udzielenia koncesji (zmiany koncesji), promesy koncesji (promesy zmiany koncesji),
obejmujących wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii
elektrycznej, jak również w przedmiocie dokonania wpisu w rejestrze wytwórców energii
w małej instalacji. W taki też sposób należy je interpretować na gruncie przepisów
regulujących funkcjonowanie systemów wsparcia w postaci świadectw pochodzenia,
świadectwa pochodzenia z kogeneracji, gwarancji pochodzenia, czy też systemu aukcyjnego.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl